Felhasználó változás

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése

A Felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 15 napon belül a Szolgáltatónak az arra rendszeresített nyomtatványon vagy az azon szereplő adatok hiánytalan közlésével írásban bejelenteni. Mindkét esetben szükséges a Felhasználó személyében beállt változást, tulajdonjogot vagy egyéb használati jogot igazoló okirat (pl.: adásvételi szerződés, tulajdoni lap, stb.) másolatának csatolása. A mellékelt okiratok másolatán törölhető, kitakarható minden, szerződéskötéshez nem szükséges személyes adat (pl.: vételár az adásvételi szerződésben, stb.).

24.7. melléklet - Felhasználói változás

.pdf
2019

Amennyiben az átíráshoz szükséges dokumentumok bármelyike hiányzik, hiányos vagy nem egyértelmű, az a bejelentés elmulasztásának minősül, ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználókat hiánypótlásra szólítja fel. Ha az adatok hiánypótlása nem történik meg, akkor a Szolgáltató a bejelentett felhasználó változást nem veszi figyelembe, és az általa ismert tulajdonossal és/vagy a nyilvántartásban szereplő Felhasználóval szemben érvényesíti a Szolgáltatás során felmerült követeléseit.

Az új Felhasználóval kötött Közszolgáltatási szerződés (kitöltendő 2 példányban) hatályba lépésével egyidejűleg a régi Felhasználóval kötött Szerződés hatályát veszti.

24.5. melléklet - Közszolgáltatási szerződés

.pdf
2019

A bejelentés elmulasztása szerződésszegésnek minősül, az 58/2013. (II.27.) kormány rendelet 71.§ (1) bekezdés szerint, szerződésszegés esetén a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet. Az érvényben lévő Üzletszabályzatunk szerint a szabálytalan közműhasználat kötbér mértéke 300.000 Ft, továbbá a változás be nem jelentése tekintetében 10.000 Ft.
A Szolgáltató a régi Felhasználó számára számlát állít ki és vele elszámol. A régi Felhasználó a záró mérőállásig köteles rendezni az esetleges számlatartozását. A régi Felhasználó kérésére a visszafizetés az ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, a Felhasználó változás formanyomtatványon közölt új levelezési címére vagy bankszámlaszámra történő utalással is történhet.

Amennyiben a felhasználó változás bejelentését a Szolgáltató elfogadta, a jelenlévő új Felhasználóval Közszolgáltatási szerződés köt, melynek egy-egy példánya mindkét felet megilleti. Ha a felhasználó változást az új Felhasználó nem személyesen jelentette be, akkor a Szolgáltató szerződéses ajánlatát két példányban kipostázza részére, melynek egy (cégszerűen) aláírt példányát köteles postafordultával visszaküldeni. A nem lakossági Felhasználónak víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a felhasználási helyre a közüzemi szerződésben rögzített szolgáltatási kapacitás megszerzéséért. A felhasználási helyet kizárólag tulajdonjoggal, illetve haszonélvezeti joggal, kiskorú képviseletével igazoltan megbízott személyre, gyámra, bérleti szerződéssel rendelkező természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet nevére írja át a Szolgáltató.

Tájékoztató nem lakossági felhasználói változás ügyintézésével kapcsolatban

.pdf
2017

Átírás általános esetei

Lakossági Felhasználó részére történő átírás
a) Az ingatlan adásvétele
b) Öröklés
c) Ajándékozás
d) Házasság felbontása
e) Bérleti, haszonélvezeti jogviszony

Nem lakossági Felhasználó részére történő átírás
f) Az ingatlan adásvétele
g) Bérleti jogviszony
h) Cég átalakulása
i) Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló cég

Lakossági Felhasználó részére történő átíráskor másolatban csatolandó dokumentumok

a) Az ingatlan adásvétele
aa) az adásvételt, a tulajdonjogot átruházó, illetve az egyéb használati jogot megalapozó szerződés megkötésénél  nem régebbi okirat (pl.: adásvételi szerződés, tulajdoni lap, stb.)
ab) árverési jegyzőkönyv
ac) személyazonosságot igazoló okirat

b) Öröklés
ba) hagyaték átadó végzés, örökösi minőség megállapítására vonatkozó bírói döntés vagy közjegyzői okirat, illetve ennek hiányában
bb) halotti anyakönyvi kivonat és
bc) 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap

c) Ajándékozás
ca) 15 napnál nem régebbi kizárólag ügyvéd vagy közjegyző által készített és hitelesített ajándékozási szerződés vagy 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap

d) Házasság felbontása
da) 15 napnál nem régebbi bírósági végzés vagy 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap 

e) Bérleti, haszonélvezeti jogviszony
ea) Használati jogot igazoló vagy megszüntető 15 napnál nem régebbi okirat (pl.: bérleti, haszonélvezeti, adásvételi szerződés, haszonélvezeti jog megszűnésének igazolásához halotti anyakönyvi kivonat a jogosult személyére vonatkozóan, stb.) vagy 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap Nem lakossági Felhasználó részére történő átíráskor másolatban csatolandó dokumentumok

f) Az ingatlan adásvétele
fa) 15 napnál nem régebbi használati jogot igazoló okirat (pl.: bérleti, adásvételi szerződés, stb.) vagy 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap 
fb) árverési jegyzőkönyv
fc) aláírási címpéldány

g) Bérleti jogviszony
ga) 15 napnál nem régebbi használati jogot igazoló okirat (pl.: bérleti, adásvételi szerződés, 
gb) aláírási címpéldány

h) Cég átalakulása
ha) cégbírósági végzés
hb) aláírási címpéldány

i) Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló cég
ia) felszámoló vagy végelszámoló kijelölését és eljárási jogosultságát igazoló dokumentum
ib) az ezekben megnevezett arra jogosult személy hozzájáruló nyilatkozata Szerződés módosításához és megkötéséhez.

Nem lakossági Felhasználó köteles víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Törvényben, a Kormányrendeletben és az Üzletszabályzat 17. pontjában leírtak szerint megfizetni. Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek, továbbá ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja. Mentes víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetése alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése.

Átírás egyéb esetei

j) Kapcsolattartó/közös képviselő átírása
ja) a kapcsolattartó/közös képviselő változásáról készült jegyzőkönyv vagy
jb) a kapcsolattartó/közös képviselő változtatásáról szóló határozat vagy
jc) a közösség minden tagja által aláírt nyilatkozat.

k) Társasház/Lakóközösség nevére történő átírás
ka) Társasházi alapító okirat vagy
kb)a kapcsolattartó/közös képviselő változásáról készült jegyzőkönyv vagy
kc) a kapcsolattartó/közös képviselő változtatásáról szóló határozat vagy
kd)a közösség minden tagja által aláírt nyilatkozat.

l) Névváltozás
la) személyi igazolvány vagy
lb) a személy azonosításra szolgáló hivatalos okirat.